Martin Stuška

Diplomová práce

Vliv teploty na spektrální vlastnosti WDM couplerů

Influence of the temperature on spectral properties for WDM couplers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá optickým couplerem neboli rozbočovačem, který je významným prvkem pasivních optických sítí a bude vystaven tepelnému namáhaní. Podrobně nás seznámí s vlastnostmi a principem WDM couplerů a optickými sítěmi. Důležitou stránkou diplomové práce je zjistit, jaký vliv má tepelné namáhaní na útlumové parametry coupleru. V první části práce jsou vysvětleny jednotlivé parametry …více
Abstract:
This master´s thesis deals with the optical coupler or hub, which is an important element of passive optical networks and will be exposed to thermal stress. It will acquaint us to the properties and the principle of WDM couplers and optical networks. An important part of the master´s thesis is to determine the influence of thermal stress on the coupler attenuation parameters. The first part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Martin Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava