Petr Konečný

Master's thesis

Odhad vývoje cen černého uhlí z hlediska obchodní organizace.

Estimation of Hard Coal Prices Development from Point of View of Trade Organization.
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématikou černého uhlí, vývojem ceny uhlí a následně jeho odhadem ceny v budoucnu. V teoretické častí stručně představuje společnost Resorbent s.r.o, která mne poskytla informace k dané problematice. Práce vymezuje základní informace o charakteru, vzniku a klasifikaci uhlí dle jeho typu a využití. Dále tato část informuje o množství zásob a rezerv uhlí v Evropě …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of black coal, the development of the price of coal and subsequently its estimation of the price in the future. The theoretical part briefly presents Resorbent Ltd. which provided me information on the issue. The thesis defines the basic information on the character, origin and classification of coal according to his type and use. In addition, this section reports …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Jaroslav Dvořáček
  • Reader: Hana Škanderová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava