Theses 

Analýza procesu hodnocení zaměstnanců – Ing. Jakub Zakouřil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Jakub Zakouřil

Bakalářská práce

Analýza procesu hodnocení zaměstnanců

Analysis of the evaluation process of employees

Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám analýzou současného hodnotícího procesu zaměstnanců v jedné z největších bank na českém trhu. V teoretické části práce jsem popsal základní pojmy z oblasti hodnocení zaměstnanců. Zaměřil jsem se zejména na teorii hodnocení, na metody a způsoby hodnocení. Dále jsem podrobněji popsal klíčový bod tohoto tématu, tedy hodnotící pohovor a na závěr jsem se zaměřil na obsah tohoto rozhovoru a případné chyby, které v něm mohou nastat. Analytická část mé bakalářské práce poté navazuje na informace získané při studiu odborné literatury a v neposlední řadě na mojí vlastní, čtyřletou praxi v oboru. Toto vše jsem následně využil při analýze hodnotícího procesu v již zmiňované společnosti. Tak abych získal potřebné informace a mohl je následně vyhodnotit, použil jsem aktuální způsoby hodnocení zaměstnanců v této firmě a dále provedl ověření spokojenosti pracovníků společnosti se systémem hodnocení, a to způsobem dotazování. Poté jsem výsledky dotazování využil při návrhu změn hodnotícího procesu společnosti. Tyto změny hodnotícího systému by měly posílit spokojenost, motivaci a nadále zastabilizovat případnou fluktuaci zaměstnanců.

Abstract: In my scientific work I am concerned with the analysis of employee appraisal process in the one of the biggest bank on the Czech market. In the theoretical part of my work I described the principal terms of the zone of employee appraisal process. I focused particularly on the theory of employee appraisal process, on methods, on the means of evaluation. Moreover I depicted precisely the key point of this topic which represents appraising interview. In conclusion I concentrated on the contain of this interview. Analytical part of my work is consequently connected with the knowledge gained at studying technical bibliography and especially acquired by my own four-year field experience. All my experiences I made the best of in my judgment and in analysis of appraisal process in mentioned company. While gaining needed information and its evaluation I used to depict accessible means of employee appraisal in this company and then I performed the verification of satisfaction of company employees with the appraisal system by the way of questioning. Subsequently I evaluated and used the results of interrogation while proposing the fundamental changes of appraisal system of company. These principal changes should strengthen the satisfaction, the motivation and in the future it should stabilize incidental fluctuation of employees.

Klíčová slova: Hodnocení zaměstnanců, formulář hodnocení, hodnotící pohovor, podřízený, přímý nadřízený, Performence Appraisal, Performence Appraisal Form, Evaluative Talk, Subordinate, Superior

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Aleš Frána

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz