Lucie Chytilová

Disertační práce

"Efficiency evaluation of production units through Data Envelopment Analysis at banking sector"

"Efficiency evaluation of production units through Data Envelopment Analysis at banking sector"
Anotace:
Předmětem řešení doktorské dizertační práce je problematika měření efektivnosti finančních institucí v zemích Visegrádské skupiny. Hlavním cílem doktorské dizertační práce je vytvořit a modifikovat základní CCR a BCC modely analýzy obalu dat (DEA modely) a aplikovat tyto nové modely na výše zmíněný finanční sektor zemí Visegrádské skupiny v referenčním období 2005-2015. Naplnění cíle doktorské dizertační …více
Abstract:
The subject of this doctoral dissertation is the issue of measuring the efficiency of financial institutions in the Visegrad Group (VG) countries. The main aim of the doctoral dissertation is to create and modify the basic CCR and BCC Data Envelopment Analysis (DEA) models and apply these new models to the financial sector of the VG countries in the reference time period 2005-2015. The fulfilment of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: Jana Hančlová
  • Oponent: Josef Jablonský, Emília Zimková, Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava