Theses 

Úlohy zdravotnického operačního střediska, poskytovatele zdravotnické záchranné služby – Tomáš JIRKŮ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš JIRKŮ

Bakalářská práce

Úlohy zdravotnického operačního střediska, poskytovatele zdravotnické záchranné služby

The role of the medical operations center, a provider of emergency medical services

Anotace: Bakalářská práce se týká zdravotnického operačního střediska a jeho činnosti. Moc lidí si nedovede přestavit, co vlastně zdravotnické operační středisko je. Já sám jsem před začátkem studia věděl jen velice málo. Rád bych tedy lidem nastínil problematiku, úlohy a také náročnost práce operátorů. Právě proto bylo cílem této práce zmapovat úlohy zdravotnického operačního střediska. Snad každý zná pojem zdravotnická záchranná služba a hned si pod ním představí žlutou dodávku s reflexními pruhy a modrými majáky. Málokdo si však uvědomuje, že k tomu, aby byla zdravotnická záchranná služba funkční, je potřeba i zdravotnické operační středisko. Někteří ho mohou znát pod výrazem dispečink. Toto středisko je nedílnou součástí záchranné služby a také integrovaného záchranného systému. Práci zde zastávají specializovaní zdravotničtí pracovníci, kterým se říká operátoři nebo, chcete-li, dispečeři. Ti, mimo jiné, nepřetržitě zajišťují příjem tísňových výzev, jejich vyhodnocení a předání výjezdovým skupinám a v neposlední řadě asistují volajícímu při podávání první pomoci. Celou touto problematikou se zabývá teoretická část práce. Pro účely výzkumné části práce byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První se týká využití všech legislativou určených úloh operačním střediskem a druhá výzkumná otázka se zabývala problematikou telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Tedy, jestli je tato telefonicky asistovaná resuscitace využívána vždy při indikaci bezvědomí. K zodpovězení těchto otázek byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu, která spočívala v sekundární analýze dat. Výzkumný soubor tvořilo krajské operační středisko Jihomoravského kraje. Přesněji byla použita dokumentace zdravotnické záchranné služby - záznam operátora a audio záznam tísňového volání. Tato dokumentace je součástí každé tísňové výzvy. Sekundární analýzou dat byla získána data z 20 tísňových volání. Tísňová volání byla vybrána prostým náhodným výběrem. Vzorek těchto 20 tísňových volání byl vybrán za období roku 2014. Kvůli ochraně osobních údajů nejsou v práci uvedená žádná jména, pouze iniciály. Ze stejného důvodu nejsou ve výzkumu použity žádné konkrétní adresy. V diskuzi jsou uvedeny všechny legislativou určené úlohy a doporučené postupy z odborných zdrojů. Tyto informace jsou následně porovnány se získanými daty. Výsledky práce v případě první výzkumné otázky ukázaly, že některé legislativou určené úlohy nejsou využívány moc často. Některé úlohy zase nebyly v rámci malého zkoumaného vzorku využity vůbec a naopak některé jsou zase využité při příjmu každého tísňového volání. Úlohy, které nebyly využity ani jednou, byly celkem tři. V případě druhé výzkumné otázky výsledky ukázaly, že indikace bezvědomí nemusí vždy znamenat, že použití telefonicky asistované neodkladné resuscitace je na místě. Je důležité rozlišovat i další aspekty, nejen vědomí pacienta. Z deseti zkoumaných tísňových výzev týkajících se bezvědomí byla u pěti z nich tato telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace využita. Bylo zjištěno, že využití úloh zdravotnickou operačního střediska je při každé tísňové výzvě individuální. Z pohledu celkové činnosti střediska by ale bylo možné tvrdit, že využívá většinu legislativou určených úloh. Tato bakalářská práce může být použita jako materiál, který bude rozšiřovat vědomosti jak laické veřejnosti, tak i vědomosti zdravotnického personálu o práci zdravotnického operačního střediska. Práce může být také odrazovým můstkem pro další výzkum týkající se zdravotnického operačního střediska.

Abstract: Bachelor's thesis deals with the medical operating center and its activities. A lot of people have no idea what a medical operating centre actually is. My knowledge about it was also scarce before the beginning of my studies. Therefore I would like to outline the problems, tasks and also the demanding character of the work of operators. That is why this thesis is aimed at examining the tasks of the medical operating centre. Everybody probably knows the term medical rescue service and imagines immediately a yellow vehicle with reflective strips and blue lights. Hardly anybody realizes, however, that the medical rescue service needs the medical operating centre to be functional. It may be also called a control centre. This centre is an inseparable part of the medical service and also of the integrated rescue system. Specialized medical workers, called operators or controllers, are employed here. These workers, among others, receive continuously emergency calls, evaluate them and pass them on to exit groups, and, last but not least, assist the caller with giving first aid. All these problems are the subject of the theoretical part of the thesis. Two research issues were determined for the purpose of the research part of the thesis. The first one deals with all tasks ordered by legislation being used by the operating centre and the second research issue is aimed at the problems of urgent basic life support assisted by phone, namely if this basic life support assisted by phone is utilized always when unconsciousness is indicated. These issues were dealt with by means of the qualitative research method consisting in the secondary data analysis. The research set constituted the regional operating centre of the South Moravian Region. Specifically, documentation of emergency medical services was used operator record and audio record of emergency call. This documentation is a part of each emergency call. By means of the secondary analysis the data from 20 emergency calls were obtained. Emergency calls were chosen by simple random choice. The sample of these 20 emergency calls was chosen from the period of the year 2014. Because of protection of personal data no names are given in the thesis, only the initials. For the same reason no actual addresses are used in the research. In the discussion there are given all tasks ordered by legislation and recommended procedures from professional sources. This information is subsequently compared with the obtained data. The results in the case of the first research issue indicated that some tasks ordered by legislation are not used too often. Some tasks within the framework of the small sample being examined are not used at all and, on the contrary, they are used in the receiving of each emergency call. The tasks that were not used at all were three altogether. The results in the case of the second research issue demonstrated that indication of unconsciousness is not always necessarily the reason for using urgent basic life support assisted by phone. It is important that also other aspects are taken into account, not only consciousness of the patient. Of ten emergency calls concerning unconsciousness being examined this urgent basic life support assisted by phone was used in five of them. It was found out that utilization of the medical operations center tasks is individual in each emergency call. From the point of view of the total activity of the centre it could be declared, however, that the centre uses most of the tasks ordered by legislation. This bachelor's thesis can be used as a material extending the knowledge of both non-professional public and medical personnel concerning the activities of medical operating centre. It can be a stepping stone for further research concerning medical operations center.

Klíčová slova: zdravotnické operační středisko, operátor, zdravotnické zařízení, telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, zdravotnická záchranná služba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Renata Podhorská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42753 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

JIRKŮ, Tomáš. Úlohy zdravotnického operačního střediska, poskytovatele zdravotnické záchranné služby . Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz