Theses 

Chov živočichů v mateřské škole a jeho vliv na sociální rozvoj dítěte. – Bc. Jiřina Maxová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiřina Maxová

Bakalářská práce

Chov živočichů v mateřské škole a jeho vliv na sociální rozvoj dítěte.

Breeding animals in the nursery school and its influence on the social development of the child.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem živočichů na děti v mateřských školách. V teoretické části bakalářské práce se věnuji nejprve vztahu lidí a zvířat v obecné rovině a vlivu zvířete na dítě předškolního věku. Součástí práce je implementace možností chovu zvířat v mateřské škole dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a pravidla pro chov zvířat v mateřských školách. Empirická část obsahuje rozhovory s pěti pedagogy z mateřských škol, kde v současné době chovají živočicha. Cílem rozhovorů bylo popsat klady a zápory z chovu zvířat v mateřské škole z pohledu pedagogů, zejména pak dopad přítomnosti zvířete na socializaci dítěte. Výsledky odpovědí byly kódovány, v textu jsou uvedeny v přehledných tabulkách a doplněny interpretací výsledků.

Abstract: The bachelor thesis examines the impact of animals on children in nursery schools. The theoretical part of the thesis is focused on the relationship between humans and animals in general and particularly the influence of animal contact on preschool children. Furthermore, the possibilities of keeping animals at preschools are studied in accordance with the Framework Education Programme for Preschool Education and rules for breeding animals in nursery schools. The empirical part includes interviews with five teachers from nursery schools where pets are currently kept. The aim of the interviews was to gather positives and negatives of keeping animals in nursery schools from the teacher's point of view, and mainly their opinion on the impact of the animal on the socialization of the children. Results of the enquiry were coded, given in clear tables and accompanied by interpretation of results.

Klíčová slova: Chov živočichů, polostrukturovaný rozhovor, předškolní vzdělávání, socializace dítěte Breeding of animals, semi-structured interview, preschool education, socialization of the child

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz