Theses 

Rozvoj cyklotras a cyklostezek v Mikroregionu Hranicko – Zbyněk Žilinský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zbyněk Žilinský

Bakalářská práce

Rozvoj cyklotras a cyklostezek v Mikroregionu Hranicko

Development of Cycle Paths and Cycle Trails in Microregion Hranicko

Anotace: Tato bakalářské práce je zaměřena na rozvoj cyklostezek a cyklotras v Mikroregionu Hranicko. Práce je dělená na dvě části a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje problematice regionální politiky, regionálního rozvoje, dále pak pojmům mikroregion, cykloturistice a způsobům financování cyklostezek. Další kapitola představuje samotný Mikroregion Hranicko s jeho veškerými charakteristikami. V praktické části je věnována pozornost projektům nových úseků cyklostezek, které se realizovaly nebo připravují v následujících letech k výstavbě. Cílem práce je zjistit jaký vliv mělo vybudování nového úseku Cyklostezky Bečvy v Mikroregionu Hranicko a jejich vliv na jednotlivé obce tohoto svazku.

Abstract: This bachelor´s work is focused on the development of trails and routes in Microregion Hranicko. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theretical part deals with the issue of regional policy, regional development, as well as concepts of microregion, cycling paths and modes od financing. The next chapter presents itself Microegion Hranicko with all its characteristics. Partical part is focused on projects of new sections of trails that are implemented or underway in the coming years to build. The aim is to determine the impact that the construction of a new stretch of cyclepath Bečvy in Microregion Hranicko and their impact onindividual comnunities of this volume.

Klíčová slova: cyklostezka, cykloturistika, rozvoj, Cyklostezka Bečva, Mikroregion Hranicko

Keywords: cycle path, biking, development, cycle Bečva, Microregion Hranicko

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Aleš Kubíček
  • Oponent: Pavla Bíbrlíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 03:53, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz