Bc. Lenka Nejedlíková

Bakalářská práce

Sociální práce a podpora seberealizace klientů chráněného bydlení

Social work and promoting self-fulfillment of sheltered housing clients
Anotace:
Práce se zabývá charakteristikou podpory, kterou poskytují osobní asistenti klientům s mentálním postižením při jejich seberealizaci. Autorka tuto podporu zkoumá uvnitř konkrétního zařízení pro tuto cílovou skupinu – v chráněném bydlení. Aby bylo možné identifikovat, jakou roli hrají v takto poskytované podpoře subjekty v sociálním prostředí, jsou v ní identifikovány rysy sociální práce, chápané jako …více
Abstract:
The work deals with the characteristics of the support personal assistents provide to clients with intellectual disabilities in thein self-fulfillment. The author examines this support within a specific device for this target group - in sheltered housing. For a purpose to identify the role of the subjects in the social environment of clients, autor in this support search features of social work, understood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Markéta Geregová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií