Jan Trčka

Bachelor's thesis

Využití Open Source GIS nástrojů ve výuce zeměpisu na střední škole

Using Open Source GIS Software for Teaching Geography
Abstract:
Práce se snaží doporučit nejvhodnější Open Source program pro studenty zeměpisu na střední škole. Vyučujícím byly vybrány pro posouzení programy QGIS, uDIG, GRASS. V první části této práce jsme se seznámili s vybranými programy. Kritéria, podle kterých byly programy sledovány (testovány) jsou uvedeny v druhé části. Třetí část práce se zaměřuje na popis WMS služby a obecné zásady tvorby tematických …more
Abstract:
The bachelor thesis tries to recommend the most appropriate Open Source programme for students of the geography at the high school. The programs QGIS, iDIG and GRASS have been selected for teachers to asses. In the first part we became acquainted with selected programs. In the second part there are introduced criteria on the grounds of which the programs were tested. The third part focuses on the description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Lucie Juřikovská
  • Reader: Antonín Orlík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava