Bc. Anna-Marie Jičínská

Master's thesis

Citová vazba a vnímání bolesti: efekt primingu citové vazby na vnímání intenzity experimentálně indukované bolesti

Attachment and pain: effect of attachment orientation priming on perception of experimentally induced pain intensity
Abstract:
Cílem této práce bylo experimentálně ověřit vztah mezi citovou vazbou v dospělosti a vnímáním intenzity indukované fyzické bolesti u jedinců bez vlastní zkušenosti s chronickou bolestí. Dosavadní výzkumy sou-vislosti mezi citovou vazbou a fyzickou bolestí jsou založené na korelačních designech, cílem této práce bylo rozšířit dosavadní výzkumy a ověřit směr kauzality vztahu. Výzkumný vzorek tvořilo …more
Abstract:
The aim of this thesis was to experimentally verify the relationship between the attachment in adulthood and the perception of induced physical pain intensity among the individuals with no own experience with chronic pain. Existing research on the relationship between the attachment and the physical pain has been based on the correlational designs; the aim of this thesis was to expand the existing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic