Petr Kráčmar

Bakalářská práce

Návrh úpravy technologie zpracování surovin v kamenolomu Bělkovice za účelem dodržení tvarového indexu dle platných norem.

Treatment Project of Technologic Preparation Raw Material in Plant Bělkovice in Order to Keep Shape Index Per Valid Standard Specification.
Anotace:
AnotaceObsahem mé bakalářské práce je návrh úpravy technologie v kamenolomu Bělkovice za účelem dodržení tvarového indexu dle platných norem.V úvodu práce je popsána základní charakteristika ložiska a jeho úložné poměry. V další části je popis těžby, vyhodnocení současného stavu technologické linky a způsob zpracování těžené suroviny. Jsou zde popsána kritická místa technologické linky, která je dle …více
Abstract:
AnotacionThe content of my thesis is to design modifications in the technology Bělkovice quarry in order to comply with shape index according to applicable standards.In the introduction to the work described the basic characteristics of the bearing and its storage conditions. In the next part is a description of the exploration, evaluation of the current state of technological lines and the method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Tomáš Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin