Ladislav Horák

Bachelor's thesis

České loutkářství - Situační analýza českého loutkářství ve vztahu k zápisu na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO

The Czech Puppetry - The Situation Analysis of the Czech Puppetry in the Relation to the Registration on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
Anotácia:
Práce popisuje historii loutkářství obou dvou zemí, zastupující instituce a subjekty loutkářství v České republice i na Slovensku (divadla, muzea, festivaly, instituce a uskupení) a dokládá čtenáři důvody, proč je tento druh nehmotného kulturního dědictví výjimečný. Zároveň by měla poukázat na podstatné náležitosti pro zápis na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Abstract:
This bachelor's thesis describes the history of puppetry in both countries, describing institutions and representatives of puppetry in the Czech Republic and Slovakia (theatres, museums, festivals, institutions and individuals) and shows the reader the reasons why this type of intangible cultural heritage is exceptional. At the same time, it points out the essential requirements for registration on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: MgA. Ondřej Vodička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/stib9/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / odbor:
Dramatic Arts / Theatre Management focusing on production management