Bc. Petra Karlíková

Diplomová práce

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení.

The social work with persons who have lost housing or have insecure or inadequate housing in municipality wiht extended responsibility.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na způsob výkonu sociální práce a odhalení vlivů, překážek a podpůrných činitelů, s kterými se pracovníci obcí s rozšířenou působností ve změněných organizačních a pracovních podmínkách setkávají a s kterými se musejí vyrovnávat. Poznávacím cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují možnost naplnění očekávání o výkonu sociální práce na obci s rozšířenou působností s …více
Abstract:
The thesis focuses on the way of exercise of social work and on revealing of influences, obstacles and incentives that social workers in municipalities with extended competence face and must cope with in changed organisational and working conditions. The cognitive aim of the thesis is to discover, which factors influence the possibility to fulfill expectations concerning the exercise of social work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií