Theses 

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení. – Bc. Petra Karlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Bc. Petra Karlíková

Diplomová práce

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení.

The social work with persons who have lost housing or have insecure or inadequate housing in municipality wiht extended responsibility.

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na způsob výkonu sociální práce a odhalení vlivů, překážek a podpůrných činitelů, s kterými se pracovníci obcí s rozšířenou působností ve změněných organizačních a pracovních podmínkách setkávají a s kterými se musejí vyrovnávat. Poznávacím cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují možnost naplnění očekávání o výkonu sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez domova. V teoretické části se zabývám výkonem sociální práce, rolí sociálního pracovníka, předpoklady a rámcem výkonu sociální práce na obcích s rozšířenou působností, specifiky cílové skupiny a možnými faktory, zařazenými do struktury strategických dilemat. Dále je popsána metodika výzkumu. Poslední část je věnována analýze, vysvětlení a prezentaci dat, které byly získány rozhovory s 9 pracovníky obcí s rozšířenou působností. Největší problém pociťují pracovníci obcí v oblasti spolupráce s úřady práce a zdravotnickými zařízeními a lékaři. Potvrzuje se nevykrystalizovanost sociální práce i nevhodné systémové nastavení. Dilemata se pak projevují napříč všemi strategickými s přesahem do dilemat všedních

Abstract: The thesis focuses on the way of exercise of social work and on revealing of influences, obstacles and incentives that social workers in municipalities with extended competence face and must cope with in changed organisational and working conditions. The cognitive aim of the thesis is to discover, which factors influence the possibility to fulfill expectations concerning the exercise of social work with homeless people in municipalities with extended competence. In the theoretic part, I address the exercise of social work, the role of a social worker, prerequisities for and framework of social work in municipalities with extended competence, the specificities of the target group and possible factors incorporated into the structure of strategic dilemmas. Moreover, the methodology of research is described. The final part is devoted to analysis, explanation and presentation of data obtained from interviews with 9 workers of municipalities with extended competence. Municipal workers feel that the main problem lies in the area of cooperation with labour offices and healthcare facilities and doctors. Lack of clarity of social work and inadequate system set-up are confirmed. Dilemmas then manifest themselves across all strategic, with overlaps into everyday dilemmas.

Klíčová slova: dilemata strategická, obec s rozšířenou působností, osoby bez domova, pojetí sociální práce, role sociálního pracovníka, výkon sociální práce, strategic dilemmas, municipality with extended competence, homeless people, conception of social work, role of a social worker, exercise of social work

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz