Lucie Ruppenthalová

Disertační práce

Studium možností využití uhlíkatých produktů spalování paliv pro záchyt polutantů z vodného prostředí

xxx
Anotace:
Předkládaná dizertační práce se věnuje studiu možnosti využití uhlíkatých produktů spalování paliv pro záchyt polutantů z vodného prostředí. Práce se zaměřuje na problematiku odstraňování naftolové zeleně B z odpadní vody pomocí nespáleného uhlíku – nedopalu; cílem bylo především charakterizovat a posoudit vhodnost použití nedopalu jako adsorbentu, charakterizovat proces adsorpce naftolové zeleně B …více
Abstract:
This thesis investigates the possibility of utilization of carbonaceous products from fuel combustion for the retention of pollutants from aqueous environment. The study deals with the retention of Naphthol Green B from wastewater using unburned carbon; particular attention has been paid to characterization of the unburned carbon as an adsorbent, to description of the adsorption process of Naphthol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Lucie Bartoňová
  • Oponent: Libor Čapek, Lucie Obalová, Petr Martinec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Doktorský studijní program / obor:
Metalurgie / Chemická metalurgie

Práce na příbuzné téma