Theses 

Dentální hygiena u předškolních dětí v Mateřských školách v okrese Jindřichův Hradec – Helena ŠTONCNEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Helena ŠTONCNEROVÁ

Bakalářská práce

Dentální hygiena u předškolních dětí v Mateřských školách v okrese Jindřichův Hradec

Dental hygiene of pre-school children in the kindergartens in the district Jindřichův Hradec

Anotace: Téma dentální hygieny u dětí předškolního věku je v dnešní době aktuální a je mu přikládána stále větší důležitost. Nezastupitelnou úlohu v prevenci zubního kazu má pravidelné a důkladné odstraňování zubního mikrobiálního plaku správnou technikou a pravidelné návštěvy lékaře v zubních ordinacích. Bakalářská práce stručně mapuje historii a současný stav zubního lékařství a více se zaměřuje na stav orálního zdraví dětí předškolního věku a prevenci vzniku zubního kazu. V teoretické části je dále popsáno složení chrupu, rozdíl mezi dočasnou a stálou denticí, správná technika čištění zubů, frekvence a pomůcky dentální hygieny. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem a jak často provádějí mateřské školy v bývalém okrese Jindřichův Hradec dentální hygienu u dětí. Zabývala jsem se také otázkou, zda znají správnou techniku čištění zubů, správný úchop zubního kartáčku a zda jsou na toto téma v jejich mateřských školách odborné přednášky. Dalším cílem práce bylo na základě provedeného dotazníkového šetření navrhnout edukační program o dentální hygieně a vytvořit metodické pokyny pro učitele mateřských škol s doporučeným postupem při podpoře správných návyků zubní hygieny u dětí předškolního věku.

Abstract: The theme of dental hygiene of preschool children is a very current issue nowadays as ever growing importance is being ascribed to it. Regular and thorough removal of microbial dental plaque using appropriate technique plays an irreplaceable role in the prevention of dental caries, along with regular appointments with a dentist. The baccalaureate paper briefly maps the history and status quo of dental medicine, focusing primarily on the state of oral health of preschool children and prevention of dental caries. The theoretical chapter contains a description of teeth, the difference between temporary and permanent dentition, correct tooth cleaning technique, the frequency of tooth cleaning, and dental hygiene aids. The objective of the baccalaureate paper was to find out how and how often the nursery schools in the former district of Jindřichův Hradec attend to the dental hygiene of their pupils. Whether they are acquainted with the correct technique of tooth cleaning, the right grip of the tooth brush, and whether the subject of dental hygiene forms part of specialized lectures in these nursery schools were themes of my interest, too. Another part of my paper contains a draft of an educational program about dental hygiene, based on the results of a questionnaire that was part of my survey, with the aim of devising methodological instructions for preschool teachers as a way of promoting the adoption of proper habits in dental hygiene amongst preschool children.

Klíčová slova: zuby, zubní kaz, prevence zubního kazu, dentální hygiena, orální zdraví, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠTONCNEROVÁ, Helena. Dentální hygiena u předškolních dětí v Mateřských školách v okrese Jindřichův Hradec. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:51, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz