Jakub Molnár

Bakalářská práce

Analýza nehomogenity mechanických vlastností žebírkového drátu z oceli B500B po válcování za tepla a po natažení za studena

Analysis of non-homogeneity of mechanical properties of ribbed wire from B500B steel after hot rolling and after cold stretching
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nehomogenity mechanických vlastností žebírkového drátu z oceli B500B po válcování za tepla a po natažení za studena. V rámci provozního experimentu byly získány vzorky drátu po válcování za tepla (30 vzorků) a po natažení za studena (18 vzorků). Tyto vzorky byly použity pro zkoušku tahem. Získali jsme tak hodnoty pevnosti, meze kluzu a tažnosti, které charakterizují …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of non-homogeneity of mechanical properties of ribbed wire from B500B steel after hot rolling and after cold stretching. In the operating experiment, wire samples were obtained after hot rolling (30 samples) and after cold stretching (18 samples). These samples were used for the tensile test. We obtained value of ultimate tensile stress, yield strength and elongation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Greger
  • Oponent: Tomáš Santarius

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie