Michal Maška

Bachelor's thesis

Manažerská etika a pravomoci vrcholného managementu

Managerial ethics and competence of top management
Abstract:
Cílem práce je analyzovat výkon pravomocí vrcholného managementu na základě komparace právní úpravy postavení vedoucích zaměstnanců, popř. postavení statutárních orgánů obchodních korporací, s požadavky a východisky manažerské etiky na výkon funkce ve vrcholném managementu. Na základě syntézy zjištěných poznatků bude v práci navrženo, v čem je manažerská etika inspirující pro případné změny právní …more
Abstract:
The aim of this work is to analyze the performance of the powers of the executive management based on the comparison of regulatory status of executives, respectively the status of statutory authority of business corporations with requirements and bases of managerial ethics on the performance of top management. Based on a synthesis of findings, in this work will be designed in what is business ethics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Maška, Michal. Manažerská etika a pravomoci vrcholného managementu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní