Jiří Rajnoch

Bakalářská práce

Péče o zlikvidovaná hlavní důlní díla ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA, Ostrava

Maintenance of liquidated main mines managed by DIAMO, s.p., o.z. ODRA, Ostrava
Anotace:
Úkolem práce je zpracování přehledu o počtu zlikvidovaných hlavních důlních děl, v Ostravsko-karvinském revíru, legislativě, která řeší tuhle problematiku a zpracování analýzy náročnosti péče o zlikvidovaná hlavní důlní díla ve správě DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA v Ostravě - Vítkovicích. Práce dále popisuje historii likvidace hlavních důlních děl, periodické kontroly, jejich výstavbu, …více
Abstract:
The aim of my thesis is to compile a summary about the number of liquidated main mines in Ostrava - Karviná District, a summary of legislation related to this issue as well as the analysis of the care demandingness of the liquidated main mines under the management of DIAMO, s.p., o.z. ODRA in Ostrava - Vítkovice. The thesis further describes the history of main mines liquidation, periodic inspections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaroslava Koudelková
  • Oponent: Bronislav Šrámek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava