Michal Kolář

Master's thesis

Použití knihovny LibUSB v Linuxu pro komunikaci s mikropočítačem přes USB rozhraní

Library LibUSB for Communication with Microcontroller over USB
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením demonstrační aplikace, která ověřuje funkcionalitu volně dostupné a šiřitelné knihovny LibUSB v Linuxu při obousměrné komunikaci s libovolným mikrokontrolérem PIC řady 18 přes USB rozhraní. Součástí je také návod, jak navrhnout program mikrokontroléru (firmware) s použitím volně dostupných balíků firmy Microchip. Celou diplomovou práci lze pojmout také jako …more
Abstract:
This diploma thesis is concerned with creating a demo application that verifies the functionality of the open source library LibUSB in Linux for bidirectional communication with any 18 series PIC microcontroller through the USB interface. It also includes instructions on how to design a microcontroller firmware using the Microchip freeware packages. The entire thesis can be understood as accompanying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: Petr Olivka
  • Reader: David Seidl

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika