Jiří Jakubowski

Diplomová práce

Analýza a zpracování novinových zpráv

News Reports Analysis and Processing
Anotace:
Obsah práce popisuje několik způsobů analyzování a zpracování elektronických novinových článků. K těmto analýzám je navrhnuta aplikace, která tyto novinové články zpracuje několika metodami. Výstupem aplikace je shlukování dokumentů dle jejich kontextové podobnosti a porovnání jednotlivých řešení.
Abstract:
The work describes several ways of analyzing and processing electronic newspaper articles. An application, which is designed for these analyzes, processes these newspaper articles in several ways. The output of the application is clustering of documents according to their context similarity and comparison of individual solutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Platoš
  • Oponent: Michal Vašinek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika