Markéta Zounová

Diplomová práce

Vliv „U“ vrubu na odhad lomové houževnatosti z výsledků penetračních testů.

The effect of „U“ notch on the estimation of fracture toughness from the results od Small Punch tests.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vlivu „U“ vrubu na odhad lomové houževnatosti při laboratorní teplotě z výsledků penetračních testů pro materiály pracující za zvýšených teplot v klasické energetice. Teoretická část se zabývá principem a vývojem zkušební metody pro hodnocení mechanických a křehkolomových charakteristik konstrukčních materiálů při laboratorní teplotě. V experimentální části jsou stanoveny …více
Abstract:
The aim of diploma thesis focuses on the influence of „U“ notch to estimate fracture toughness at room temperature, the results of penetration testing for materials operated at elevated temperatures in power. The theoretical part deals with the principle and the development of test methods for evaluating mechanical and brittle fracture characteristics of engineering materials at room temperature. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Karel Matocha
  • Oponent: Ladislav Kander

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava