Theses 

Mariánská úcta na Znojemsku a její projevy – Roman Tomek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Roman Tomek

Diplomová práce

Mariánská úcta na Znojemsku a její projevy

Devotion to the Blessed Virgin Mary in Znojmo Region and its Manifestation

Anotace: Práce se věnuje Mariánské úctě na Znojemsku. Tato úcta zde však není pojata samostatně,ale v širším kontextu vzniku a vývoje mariánské úcty, rozvoje církevní nauky o Panně Marii, vlivu soukromých zjevení na vývoj, podobu, formy a intenzitu mariánské úcty a teologie. Je zde také uveden pohled na přístup nekatolických církví k postavě Panny Marie a k mariánské úctě a naznačeny moţnosti ekumenického dialogu. Mariánská úcta na Znojemsku zde není, ani nemůţe být popsána vyčerpávajícím způsobem, přece však tento popis poskytuje dostatečný vhled na situaci v tomto regionu. Ukazuje, že mariánská úcta zde má hluboké kořeny ve zjeveném Boţím slově a je pevně zakotvená v pravdách katolického učení. Tato mariánská úcta vede k oslavě Boha,k adoraci, což je její slávou a dokladem její správnosti a pravost

Abstract: This thesis deals with the veneration of Our Lady in Znojmo region. This veneration is covered here in a broader context of its origination and development, as well as the advancement of the Church doctrine of Our Lady and the influence of personal revelations on the form and intensity of this veneration and theology as such. There are also introduced aproaches of non-Catholic Churches to Our Lady and this veneration and outlined possibilities of ecumenical dialog. The veneration of Our Lady in Znojmo region is not, and even cannot be escribed to the full, nevertheless, this description provides sufficient insight into the situation in this region. It shows that this veneration is deeply rooted in the revelation of God's Word and is firmly established in the truths of Catholic dotrine. The veneration of Our Lady leads to the celebration of God and to adoration, which is its glory and proves its rightness and authenticity

Klíčová slova: Maria, Mariánská úcta, Znojemsko

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: Michal Umlauf

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz