Theses 

A History of Violence and Humanity: The Case of Turkey – Mgr. Vladimír Bízik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Vladimír Bízik

Diplomová práce

A History of Violence and Humanity: The Case of Turkey

A History of Violence and Humanity: The Case of Turkey

Anotace: Teoretický základ této diplomové práce je dílo Stevena Pinkera „Lepší andělé naší přirozenosti“, jehož hlavním tvrzením je, že násilí mezi lidskými společnostmi a v jejich rámci dlouhodobě klesá, což Pinker prokazuje rozsáhlým spektrem důkazů, především v historii západní civilizace. Tato diplomová práce testuje jeho teorii na případě Turecka, a to formou případové studie, kde Turecko tvoří tzv. klíčový případ. Jedná se totiž o tradičně muslimskou a tudíž nezápadní zemi, ale zároveň zemi, která prošla obdobnými procesy jako země západní: státní centralizace, monopolizace násilí či všudypřítomná modernizace, což ji dělá velice podobnou západním státům. Turecko je tedy „nejpravděpodobnějším“ případem mimo západní kulturní oblast, kde by daná teorie měla platit. Pokud nikoli, teorie bude falzifikována; pokud ano, přispěje to k její koroboraci. Práce rozebírá několik historických trendů popsaných Pinkerem: feminizace, prohlubování kosmopolitních tendencí a vzdělanosti a rozvoj racionality v otázkách fungování společnosti. Práce dále rozebírá trendy v počtu válek vedených Tureckem a Osmanskou říší a jejich lidské oběti, míru kriminality, historii trestu smrti a vliv náboženství na společnost či politiku. Empirický výzkum nakonec přinesl důkazy ve prospěch některých trendů předpověděných teorii (feminizace, pokles počtu válek, zrušení trestu smrti či nábožnost společnosti), některé trendy však neprokázal (kosmopolitnost, racionalita ve společnosti, pokles násilné zločinnosti). Teorie byla tudíž falzifikována a ve své stávající a kompletní podobě tedy platí toliko v případě západního civilizačního okruhu.

Abstract: The theoretical grounds for this thesis is Steven Pinker’s work “The Better Angels of Our Nature”, the basic assertion of which is that violence between and within human communities is in a long-term universal decline, for which Pinker uses ample evidence in mostly Western societies. The thesis tests his theory on the example of Turkey in form of a case study, with Turkey being a crucial case. It’s a traditionally predominantly Muslim and therefore non-Western society and at the same time has gone through periods of state centralization, monopolization of violence as well as modernization, making it very similar to Western states. It’s therefore a “most likely” case outside the Western cultural sphere, where the theory should apply. If it doesn’t, the theory will have been falsified; if it does, it will vastly contribute to its corroboration. The thesis looks at several historical trends proposed by Pinker: feminization of the society, cosmopolitanism and education, and escalation of reason in human affairs. These trends are thereafter linked to specific indicators and their changes in time: the number and death toll in armed conflicts, rates of criminality, history of state killing, and influence of religion on political and social life as opposed to secularism. The empirical research provides evidence for some of the theory’s predictions (feminization, decrease in wars, state killing or religiosity) but finds no evidence for others (cosmopolitanism, rationalization of the society, decrease in violent criminality). The theory has therefore been falsified and in its entirety proven to apply only in the Western context.

Keywords: violence, political violence, war, peace, human nature, pacification, Leviathan, feminization, cosmopolitanism, rationality, reason, education, rationalism, criminality, homicide, femicide, death penalty, capital punishment, state killing, superstition, honor killing, religion, religiosity, secularism, Turkey, Ottoman Empire, Kurds, Islam, násilí, politické násilí, válka, mír, lidská přirozenost, pacifikace, feminizace, kosmopolitnost, racionalita, rozum, vzdělání, kriminalita, zločinnost, vražda, trest smrti, pověrčivost, náboženství, nábožnost, sekularismus, Turecko, Osmanská říše, Kurdové, Steven Pinker, Pinker, The Better Angels of our Nature

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz