Jakub Fidler

Diplomová práce

Redakční systém vědeckého časopisu založený na typografickém prostředí LaTeX

Content Management System of ScientificJournal, Based on theTypographical Program LaTeX
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout systém pro sazbu vědeckého časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering v prostředí LaTeX s možností exportu metadat a automatickou tvorbou jednotlivých vydání. Daný systém je po vytvoření otestován na open source softwaru, který je určen pro správu a publikování časopisů. Vytvořený systém pracuje na základě bash skriptů postupně překládajících …více
Abstract:
The goal of this thesis is to design a system for typesetting scientific journal Advances in Electrical and Electronic Engineering in LaTeX environment with the ability to export metadata and to create each issue automatically. The created system is tested on open source software which is designed to manage and publish magazines. The created system works on the basis of bash scripts sequentially translating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Skapa
  • Oponent: Miroslav Bureš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie