Eva Neubauerová

Diplomová práce

Možnosti transformace příspěvkové organizace

Possibilities of Transformation of the Allowance Organisation
Anotace:
Diplomová práce, která je rozdělena na část teoretickou a část praktickou, se zabývá možnostmi transformace příspěvkové organizace. V teoretické části je objasněno dělení veřejných služeb a problematika zabezpečení veřejných statků obcemi, a to formou neziskových organizací či obchodních korporací. Podrobněji se zaměřuje na právní východiska fungování příspěvkových organizací a obchodních korporací …více
Abstract:
Thesis, which is divided in theoretical and practical part is dealing with possibilities of transformation of the Allowance Organisation. In the theoretical part is clarified the separation of public services and issues connected with security of public goods by municipality, all in the form of Non-profit Organisations or Business Corporations. More detailed it focuses on the juristical resources of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: David Slavata
  • Oponent: Anna Juřicová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava