Matěj Franc

Diplomová práce

Přímé řízení momentu asynchronního motoru

Direct Torque Control of Induction Motor
Anotace:
Cílem této práce je implementace vybrané Takahashiho metody přímého řízení momentu asynchronního motoru. Tato metoda bude aplikována v digitálním signálovém procesoru TMS320F28335 (Texas Instruments). Samotný text diplomové práce obsahuje v první kapitole úvod. V druhé kapitole je proveden teoretický rozbor metod přímého řízení momentu pro asynchronní stroje. Následuje popis stanoviště, kde probíhaly …více
Abstract:
The target of this thesis is implementation of selected Takahashi method of direct torque control for induction motor. This method will be applied in the digital signal processor TMS320F28335 (Texas Instruments). The text of the thesis alone contains introduction in the first chapter. In the second chapter there is theoretical analysis of methods of direct torque control for induction machines described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Martin Kuchař
  • Oponent: Pavel Brandštetter

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektronika