Linda Hanzlíková

Bakalářská práce

Hasičská a záchranná služba letiště Mošnov

Fire and Rescue Service of Mošnov Airport
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hasičskou a záchrannou službou na mezinárodním letišti Ostrava Mošnov. V první části se zaměřuje na analýzu mezinárodních leteckých předpisů, která platí pro oblast civilního letectví a požární ochrany a dále charakterizuje letiště Ostrava Mošnov a s tím spojené pohotovostní plánování. V další kapitole je komplexně popsána záchranná a požární služba, odbornost personálu, …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the fire and rescue service of international airport Ostrava Mošnov. The first part focuses on analysis of international regulations, which applies to the sectors of civil aviation and fire protection and further characterizes Ostrava Mošnov Airport and the associated contingency planning. In the next chapter is comprehensively described Rescue and Fire Service, the staff …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Adam Thomitzek
  • Oponent: Ivana Olivková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava