Theses 

Technologie variantního provedení obvodového pláště železobetonového skeletu včetně vyhodnocení zadaných kriterií (časové, finanční, tepelně technické) – Jaroslav Foukal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jaroslav Foukal

Diplomová práce

Technologie variantního provedení obvodového pláště železobetonového skeletu včetně vyhodnocení zadaných kriterií (časové, finanční, tepelně technické)

Implementation technology of the variant specification reinforced structure including an evaluation of the specified criteria (time, financial, technical)

Anotace: Předmětem diplomové práce je vyhodnocení variant obvodového pláště z hlediska časové a finanční náročnosti na výstavbu. Osnova kritérií pro vypracování práce byla aplikována na bytový dům v obci Ždánice. První konstrukční systém obvodového pláště se na českém trhu objevuje pod obchodním názvem Sendwix P, kde se jedná o více vrstvou skladbu, tvořenou nosnou částí z vápenopískového zdiva a kontaktního zateplovacího systému. Oproti tomu druhá varianta je navržena jako jednoplášťová z zdících tvarovek s keramickým střepem vyskytujícím se pod obchodním značkou Porotherm 50 Hi. Součástí diplomové práce je také vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby dle platné legislativy a norem. Technologií výstavby se zabývá stavebně-technologický projekt, který obsahuje technologický předpis provádění obvodového pláště, harmonogram výstavby, položkový rozpočet, zařízení staveniště a použité mechanismy.

Abstract: The subject of this thesis is to evaluate alternatives envelope in terms of time and financial cost for construction. Outline criteria for the development work has been applied to a block of flats in the village Ždánice. The first structural system of the building envelope on the Czech market under the brand name appears SENDWIX P, where there is more layer structure, consisting of a carrier calcium bloc walls and thermal insulation composite system with thermal insulation. In contrast, the second option is designed as a single-layer of masonry blocks with ceramic shard occurring under the trade mark Porotherm 50 Hi. The thesis is also prepared project documentation for construction under applicable legislation and standards. Technology is engaged in construction and construction-technological project, which includes the implementation of technological regulation cladding timber frame panels, construction schedule, itemized budget, site facilities and mechanisms used.

Klíčová slova: Technologie stavby, finanční a časová náročnost výstavby, obvodový plášť, tepelně technické posouzení, energetická náročnost, kontaktní zateplovací systém.

Keywords: Building technology, financial and time demands of construction, cladding, heat-technical assessment, energy intensity, insulation system.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: Hana Ševčíková
  • Oponent: Helena Kubinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:48, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz