Bc. Eva Srncová

Bachelor's thesis

Autenticita jako hodnota výtvarné tvorby handicapovaných

Authenticity as a value in the artistic creation of handicapped people
Abstract:
Práce se zaměřuje na výtvarnou tvorbu především mentálně postižených osob a klade hypotézu, zda je možné obecně uvažovat autenticitu jako možný zdroj hodnoty této tvorby. Je představeno filozofické pozadí pojmu autenticita. Teoretickým východiskem pro stanovení autenticity výtvarné hodnoty jsou úvahy Jeana Dubuffeta. Sepětí teorie s praxí je demonstrováno na arteterapii. Hypotéza autenticity jako možné …more
Abstract:
The work is mainly focused on the artistic creation of mentally handicapped people and puts the hypothesis whether it is possible to consider authenticity as a source of value of this work. There is also introduced the philosophical background of the concept of authenticity. The theoretical basis for determining the authenticity of the artistic value is the reflection of Jean Dubuffet. Connection of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics