Theses 

Využití přirozených metod výchovy a výcviku koní – Marie MINDLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Marie MINDLOVÁ

Bakalářská práce

Využití přirozených metod výchovy a výcviku koní

The Natural Methods of Education and Training Horses and Their Kind of Use

Anotace: Bakalářská práce shrnuje literární podklady související s využitím přirozených metod výchovy a výcviku koní (tzv. Natural Horsemanship), včetně významu, historie a vývoje, jednotlivých metod používaných v Čechách i v zahraničí a nejvýznamnějších představitelů těchto metod. Vlastní výzkum zahrnuje vyhodnocení 81 dotazníků oslovených respondentů, shrnující využívání přirozených metod výchovy a výcviku koní v jihozápadních Čechách. Cílem práce bylo vyhodnotit a specifikovat rozdíly mezi chovateli koní využívající tradiční a přirozené metody výcviku z hlediska počtu chovaných koní, délky a zaměření chovu, chovaných plemeny a využití koní v jednotlivých jezdeckých disciplínách. Dotazník obsahoval 16 otázek, které byly dále zpracovány do grafů a tabulek. Z výsledků dotazníku vyplynulo, že přirozené metody výcviku koní začínají pronikat i mezi majitele koní v jihozápadních Čechách, nejčastěji formou kurzů a také pomocí internetu. Většina chovatelů však nemá adekvátní odborné vedení při aktivním využívání těchto přirozených metod. Přirozené metody jsou stále nejvíce rozšířeny mezi majiteli, kteří vlastní menší počet koní (2-4 koně), chovem se zabývají kratší dobu (5 ? 7 let) a využívají své koně pouze k turistickému nebo rekreačnímu ježdění, významnější rozšíření mezi sportovními jezdci (mimo westernové disciplíny) stále chybí. U chovatelů, kteří využívají přirozené metody výcviku, jsou nejčastěji chovanými plemeny qarter horse, hafling, český teplokrevník, appaloosa a kříženci. Nejvíce rozšířená je metoda Pata Parelliho. Většina chovatelů pracující přirozenými metodami při výcviku koní má však pozitivní zkušenosti při řešení problémů v chování jejich koní. Současně tito chovatelé udávají i zlepšení důvěry a spolupráce při používání těchto přirozených metod.

Abstract: Bachelor thesis summarizes literature documents related to use of natural methods of education and training horses (called Natural Horsemanship), including the importance of history and development of the methods used in the Czech Republic and abroad and the most important representatives of these methods. Own research includes the evaluation questionnaires 81 respondents, summarizing the use of natural methods of education and training horses in southwestern Bohemia. The aim of the study was evaluation and specification the differences between the breeders of horses using traditional and natural methods of training in terms of number and kind of horses, the length and orientation of breeding, bred breeds and the metod of use of horses in various equestrian disciplines. The questionnaire contained 16 questions. The result of this research is shown in the graphs and tables. The results of the questionnaire show natural methods of training horses begin to penetrate among horse owners in southwest Bohemia, mostly in the form of courses and also through the Internet. However several farmers have adequate mentoring of the active exploitation of these natural methods. Natural methods are still the most widespread among owners who own less horses (2-4 horses), cattle deal shorter period of time (5-7 years) and using their horses only to the tourist or recreational riding, major expansion among sport riders (except western disciplines) are still missing. Bred breeds Qarter horse, Haflinger, Czech Warmblood, Appaloosa and hybrids are the most used horses among the farmers which use natural method of training. The most widespread method is Pat Parelli´s method. Most breeders working with natural methods of training horses are very experienced in solving troubles concluding with the behavior of their horses and also indicate improving of confidence and co-operation during their aplication.

Klíčová slova: koně, výcvik, Natural Horsemanship, přirozená komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

MINDLOVÁ, Marie. Využití přirozených metod výchovy a výcviku koní. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz