David Korel

Bachelor's thesis

Zdroje armády České republiky pro podporu řešení povodní velkého rozsahu

Resources of the Army of the Czech Republic to support the solution of large-scale floods
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá krizovým managementem v oblasti AČR. Práce je rozdělena na teoretickou část a názornou ukázkou, kdy území ČR zasáhla povodeň v roce 2002. Součástí práce je i nastínění budoucího vývoje. Pro lepší názornost, a aby čtenář dokázal lépe řešenou problematiku zasadit do území ČR, je text práce doplněn o množství grafů a obrázků.
Abstract:
This bachelor thesis deals with crisis management in the field of ACR. The work is divided into a theoretical part and an illustrative example, when the territory of the Czech Republic was hit by a flood in 2002. Part of the work is also an outline of future development. For better clarity, and for the reader to be able to place the problem in the Czech Republic, the text of the thesis is supplemented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
  • Reader: Ing. Nela Urbanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions