Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Diplomová práce

Hodnotová orientace u dospívajících s rozvojem rizikového jednání

Value Orientation in Adolescents with Developing Risk Behavior
Anotace:
Diplomová práce s názvem Hodnotová orientace u dospívajících s rozvojem rizikového jednání se zabývá problematikou hodnot a hodnotové orientace u adolescentů ve věku 10- 19 let, u kterých se vyskytují poruchy chování. (Práce je členěna na 8 kapitol, z toho 4 teoretické a 4 praktické) V první kapitole jsou popsány hodnoty a hodnotová orientace v kontextu postojů a hodnocení. V druhé kapitole je vysvětleno …více
Abstract:
The final thesis with the title Value Orientation in Adolescents with Developing Risk Behavior focuses on values and value orientation in ten to nineteen years old adolescents with behavior disorders. (The work is divided into eight chapters, four theoretical and four empirical) The first chapter describes values and value orientations in context of attitudes and evaluation. The second chapter explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta