Martin Kuchař

Doctoral thesis

Změny územně plánovacích podkladů a dokumentace na vybraných územích

Changes in land-use planning information and documentation on selected territories
Abstract:
Předmětem disertační práce je téma Změny územně plánovacích podkladů a dokumentace na vybraných územích. Práce je zaměřena zejména na fungování, průběh zpracování, historii a změny územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací, a to jak z hlediska legislativního rámce a teoretických aspektů, tak následně také názorným posouzením těchto dokumentů a uvedením konkrétních oblastí, kterými …more
Abstract:
The subject of this doctoral thesis is the topic Changes of land-use planning information and documentation on selected territories. The thesis is focused mainly on the functioning, the progress of the work, the history and the changes of the land-use planning information and the land-use planning documentation, both from the point of view of the legislative framework and the theoretical aspects, as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2019
  • Supervisor: Vítězslav Kuta
  • Reader: Zuzana Pešková, Zdeňka Lhotáková, Mojmír Kyselka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Doctoral programme / field:
Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství