Jana Hlochová

Diplomová práce

Analýza dopravní situace v městské autobusové dopravě v Prostějově

Traffic Situation Analysis in the Bus Crosstown Work in Prostejov
Anotace:
V diplomové práci je provedena analýza dopravní situace městské hromadné dopravy v Prostějově firmy FTL a. s.. Na základě analýzy je sestaven dotazník a proveden marketingový výzkum mezi zaměstnanci průmyslové zóny, který vede ke zjištění jejich potřeb. Následně jsou navrženy možnosti dopravní obslužnosti, které jsou poskytnuty vedení FTL, a. s..
Abstract:
Traffic situation analysis in public transport in Prostějov of company FTL a.s. has been effected in diploma thesis. On the basis on analysis a questionnaire has been compiled and made a marketing research among employees in industrial zone that leads to deduction of their needs. As the result possibilities of transport services have been proposed to management of FTL, a.s.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Martina Zatloukalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin