Pavel Šoltys

Diplomová práce

Návrh a realizace optické bezvláknové komunikace mezi vozidly - vysílací část

Design and Implementation of Wireless Optical Communication V2V - Transmitting Part
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím LED pro automobilovou komunikaci V2V, která by zvýšila bezpečnost účastníků silničního provozu. V úvodu se zabývám obecným popisem telematických systémů se zaměřením na V2V komunikaci s možností využití LED pro komunikaci mezi automobily. Pomocí navrženého vysílacího systému jsou otestovány různé druhy modulací a dále jsou kombinací nastavených parametrů zjištěny …více
Abstract:
This master thesis deals with the use of LED for vehicle communication V2V, which would increase the transport safety. The introduction is dedicated to a general description of telematic systems for V2V communication with a possible use of LED for communication among vehicles. Using the designed transmission system, the various kinds of modulations are tested and by means of combinations of set parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Vladimír Vašinek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika