Andrey Vasilev

Diplomová práce

Použití Kalmanova filtru pro filtraci a analýzu navigačních dat

The Use of the Kalman Filter for Filtration and Analysis of Navigation Data
Anotace:
Předmětem řešené diplomové práce je Kalmanův filtr a jeho využití ke zpracování dat. Práce řeší algoritmizaci filtru v prostředí programu Matlab za účelem obeznámení s fungováním algoritmu zmíněného filtru. Další část práce se zabývá předpoklady voleb parametrů filtru a počátečních pro odhad stavu a kovarianční matice, včetně jejích vlivu na filtraci. První řešenou úlohou je filtrace náhodné konstanty …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of the Kalman filter for reducing the measurement error in experimental data. The filter algorithm was created in the MATLAB enviroment. It was analysed how to setup the filter parameters and the initial guess of the state variable and the covariance matrix, including its effect on the result of filtration. There were solved three problems. The filtration of random …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Tůma
  • Oponent: Radim Klečka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Mechatronika / Mechatronické systémy