Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA

Diplomová práce

Lidský faktor, Lobbying, Výběrová řízení

Human factor, Lobbying, Selective operation
Anotace:
Tato práce si klade za cíl uvést čtenáře do sfér Lidského faktoru, Lobbyingu a Výběrových řízení, což jsou sektory z podnikatelského hlediska velmi potřebné, nicméně poslední dobou velice omílané, často i medializované s někdy nepříliš klasickými postupy. Všechny tři výše zmíněná témata se stala – aniž by si to spousta lidí uvědomila – běžným a nesporným koloběhem stávajícího fungování naší společnosti …více
Abstract:
The aim of this work is to bring the reador to the spere of Human factor, Lobbying and Selection procedure which are very useful sectors from the management point of view, nevertheless very rehashed recently, often also Publisher in media sometimes not very classical procedures. Nevertheless, all three above mentioned topics became to be an ordinary and indisputable cycle of current behaviour of our …více
 

Klíčová slova

Bilaterální smlouva – dohoda která řeší obchodní či politické vztahy mezi dvěma stranami Controlling – regulace Evropská unie – mezinárodní společenství Konkurenční tlaky – vzájemná konkurence mezi jednotlivými subjekty v různých formách (dumpingové ceny trestní oznámení aj.) Lobování – prosazování svých zájmů Management – umění řízení Outsorcing – je proces při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu (subkontraktora) Řízení lidských zdrojů – řízení lidského kapitálu Teritorium – zájmové nebo závislé území CEEP – Evropské centrum podniků s veřejnou účastí a podniků veřejného zájmu COREPER – Výbor stálých zástupců členských zemí při EU EHS – Evropské hospodářské společenství EHSV – Evropský hospodářský a sociální výbor EK – Evropská komise EP – Evropský parlament ER – Evropská rada ES – Evropské společenství ESVO – Evropské sdružení volného obchodu ETUC – Evropská konfederace odborových svazů IMCO – Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele MSP – Malé a střední podniky Bilateralism contract agreement whitch resolving business and relationships in between directions Controlling regulation Europian union – international partnership Competitive pressures – competition analysis Lobbying – assertivity Management – running the artistry Outsorcing – delegation Human ressource management – human ressource capital Teritorium – suburbane zone CEEP Europian central administrative distrikt whitch public fellowship and undertakings COREPER – Collection fixed deputy member country in the Europia union EHS – Europian economic grouping EHSV – Europian economic and social committee EK – Europian committe EP – Europian parliament ER – Europian advice ES – Europian partnership ESVO – Europian open bussines association ETUC Europian confederation trade union IMCO – Board of Europia parlament for domestic market adn consumer protection MSP – small and modele undertakings
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Dědina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní