David Tomášek

Diplomová práce

Systém řízení toku materiálu a zvýšení jeho efektivity

Material Flow Management System and Increased Efficiency
Anotace:
TOMÁŠEK, D. Systém řízení toku materiálu a zvýšení jeho efektivity: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2019, 92 s. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Hrubý CSc. Diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity toku materiálu v konkrétní firmě. V teoretické části jsou zachyceny základní znaky toku materiálu, představení hlavních metod …více
Abstract:
TOMÁŠEK, D. Material Flow Management System and Increased Efficiency: thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of mechanical technology, 2019, 92 s. Thesis head: prof. Ing. Jiří Hrubý CSc. The thesis deals with increasing of the material flow in specific company. Theoretical part consist of basic characteristics of material flow, introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Jiří Hrubý
  • Oponent: Radovan Flídr

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava