Jakub Paulovič

Bakalářská práce

Využití technologie Rapid Prototyping pro výrobů slévárenských modelů

Applicaton of Rapid Prototyping technology for foundry patterns manufacture
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je možnost využití moderní technologie Rapid Prototyping pro výrobu modelů a jejich následného využití ve slévárenství. Teoretická část práce obsahuje obecné seznámení s technologií Rapid Prototyping a přiblížení k různým metodám tisku. V následující části je obsaženo použití této technologie v oboru slévárenství pro výrobu slévárenských modelů. Praktická část práce obsahuje …více
Abstract:
The objective of my bachelor thesis is finding possible uses of modern “Rapid Prototyping“ technology for the production of foundry patterns and their use in the foundry industry. The theoretical part contains a general introduction to Rapid Prototyping technology and approaches to variol methods of printing. The following section details the use of this technology in the foundry industry for the production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Jaroslav Beňo
  • Oponent: Petr Lichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl