Eva Pastorková

Bakalářská práce

Komunitní centrum v Opavě

Opava Community Center
Anotace:
PASTORKOVÁ, E.: Komunitní centrum v Opavě: Bakalářská práce: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2018, 56 s., Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Bindr. Předmětem bakalářské práce, s názvem Komunitní centrum v Opavě, je zpracování částečné projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o dokumentaci staveb …více
Abstract:
PASTORKOVÁ, E.: Opava Community Center: Bachelor thesis: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2018, 56 s., Thesis supervisor: Ing. arch. Tomáš Bindr. The subject of this bachelor thesis is titled Opava Community Center, the elaboration of partial project documentation for the execution of the construction according to decree 499/2006 Sb …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Bindr

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství