Radka Matoláková

Master's thesis

Detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb

Detection of Abnormal Behaviour of Users of Cadastral Map Services
Abstract:
Práce na téma detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb pojednává o zpracovávání obsáhlých log souborů z mapového serveru. Jedná se o data z aplikace Nahlížení do katastru, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nejprve je věnována pozornost rešerši problematiky a charakteristice vstupních dat. Poté je popsán návrh datové struktury pro databázi a implementace databáze …more
Abstract:
This thesis deals with detection of abnormal behavior of users of cadastral map services. It is focused on processing of extended log files from WMS server. The data come from Czech Office for Surveying and Cadastre (“Český úřad zeměměřický a katastrální”), especially from application for browsing cadastral maps called “Nahlížení do KN”. At the beginning of this work is a survey of current knowledge …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Jan Růžička
  • Reader: Jarmil Jiříček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika