Radka Matoláková

Diplomová práce

Detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb

Detection of Abnormal Behaviour of Users of Cadastral Map Services
Anotace:
Práce na téma detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb pojednává o zpracovávání obsáhlých log souborů z mapového serveru. Jedná se o data z aplikace Nahlížení do katastru, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nejprve je věnována pozornost rešerši problematiky a charakteristice vstupních dat. Poté je popsán návrh datové struktury pro databázi a implementace databáze …více
Abstract:
This thesis deals with detection of abnormal behavior of users of cadastral map services. It is focused on processing of extended log files from WMS server. The data come from Czech Office for Surveying and Cadastre (“Český úřad zeměměřický a katastrální”), especially from application for browsing cadastral maps called “Nahlížení do KN”. At the beginning of this work is a survey of current knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Jan Růžička
  • Oponent: Jarmil Jiříček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika

Práce na příbuzné téma