Adam Zuský

Bakalářská práce

Měření posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8223 na dálnici D1

Monitoring of the Shifts and Deformations of the Abutment Wall No. 8223 on the Highway D1
Anotace:
Předmětem předložené bakalářské práce je problematika posunů a přetvoření opěrné zdi v Ostravě – Přívoze. V předložené práci jsou uvedeny metody, postupy a přístrojové vybavení použité pro zhotovení dané úlohy. Hlavním výstupem práce je porovnání hodnot svislých a vodorovných posunů v jednotlivých etapách s hodnotami základní etapy měření a grafické znázornění těchto posunů.
Abstract:
The subject of this bachelor thesis are problems of the shifts and transformations of the abutment wall located in Ostrava - Přívoz. In this thesis there are described techniques, procedures and technological equipment used for implementation of this task. The main outcome of this study is the comparison of vertical and horizontal shifts in particular periods with the shifts measured in the elemental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Rostislav Dandoš
  • Oponent: Petr Jadviščok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava