Theses 

Ochrana životního prostředí v územním řízení – Mgr. Lucie Ševčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lucie Ševčíková

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí v územním řízení

Environmental Protection in Land Proceeding

Anotace: Diplomová práce analyzuje nástroje, kterými je zajištěna ochrana životního prostředí, v procesu územního řízení probíhajícího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V práci se autorka zabývá podrobně procesem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a upozorňuje na připravovanou novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dále se v práci pojednává o povaze a významu závazných stanovisek a námitek účastníků řízení, které jsou důležitými instrumenty, jejichž prostřednictvím lze veřejný zájem na ochraně životního prostředí prosadit.

Abstract: The diploma thesis analyses instruments which protect environment in land proceeding ongoing under Act No. 183/2006 Coll., on town and country planning and building code (Building Act). The author describes in detail Environmental Impact Assessment and points out to the forthcoming amendment of Act No. 100/2001 Coll., on Environmental Impact Assessment and amending some related acts. Moreover, the thesis deals with the nature and importance of binding opinions and objections of the participants in the proceedings, which are important instruments, through which public interest on environmental protection can be fostered.

Klíčová slova: Územní řízení, životní prostředí, ochrana životního prostředí, stavební zákon, veřejný zájem, proces EIA, závazná stanoviska, námitky účastníků řízení, Land proceeding, environment, environmental protection, Building Act, public interest, Environmental Impact Assessment (EIA), binding opinions, objections of the participants in the proceedings

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz