Petra KROUPOVÁ

Bachelor's thesis

Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky

Current unemployment in the Czech republic, causes and consequences
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností a jejími sociálními dopady a dopady na lidské zdraví jedince. Je složena z teoretické a praktické části. Cílem bakalářské práce je zjistit, které problémy nezaměstnanost způsobuje a jaký vliv má ztráta zaměstnání na psychiku jedince. V teoretické části je charakterizována nezaměstnanost a s ní spojené pojmy. Je vysvětlen pojem trh práce a státní politika zaměstnanosti …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with unemployment and its social impacts and impacts on the human health of the individual. It consists of a theoretical and practical part. The aim of the bachelor's thesis is to find out what problems unemployment causes and what effect the loss of employment has on the psyche of the individual. In the theoretical part, unemployment and related concepts are characterized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Čestmír Jarý

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KROUPOVÁ, Petra. Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/