Bc. Filip Hermann

Bakalářská práce

Venkov proti městu? Geografická analýza volby prezidenta ČR v roce 2018

Countryside against the cities? A geographical analysis of the Czech presidential elections in 2018.
Anotace:
Volby prezidenta v roce 2018 polarizovaly českou společnost. Cílem této práce bylo ověřit tezi, zda tato polarizace probíhala podél linie centrum – periferie, kdy proti sobě stáli ve druhém kole volby kandidát centra a kandidát periferie. Výzkumnou otázkou proto bylo, zda mapa volební podpory každého z obou kandidátů odpovídá mapám vymezujícím různé typy center, resp. periferií. K zodpovězení otázky …více
Abstract:
Presidential elections in 2018 polarized a Czech society. The aim of this work was to verify the thesis whether this polarization took place along the center-periphery line, when the candidate of the center and the candidate of the periphery stood against each other in the second round. The research question was therefore whether the electoral support map of each of the two candidates corresponds to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dominik Kevický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta