Pavel Keresztes

Diplomová práce

Návrh konstrukce zařízení pro havarijní vypouštění uhelného prášku ze zásobníků u kotlů K1 – K4 v Teplárně Karviná

Design of Equipment for Emergency Discharge of Coal Dust from Storage Tanks for Boilers K1 - K4 Heating Plant in Karvina
Anotace:
KERESZTES, P. Návrh konstrukce zařízení pro havarijní vypouštění uhelného prášku ze zásobníků u kotlů K1-K4 na Teplárně Karviná : diplomová práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2014, 77 s. Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Čech B. Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro havarijní vypouštění uhelného prášku ze zásobníků na Teplárně Karviná …více
Abstract:
KERESZTES, P. Design of Equipment for Emergency Discharge of Coal Dust from Storage Tanks for Boilers K1 - K4 Heating Plant in Karvina: Diploma Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2014, 77 s. Thesis head: doc. Dr. Ing. Čech B. This Thesis deals with the Design of Equipment for Emergency Discharge of Coal Dust from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Bohumír Čech
  • Oponent: Josef Szyszkowicz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení

Práce na příbuzné téma