Juliána Silvie Slivoňová

Bachelor's thesis

Divácké preference cílové skupiny 65+ v letech 2011-2014 na kanálech ČT1 a ČT2

Audience preferences of the target group 65+ in the years 2011-2014 on the ČT1 and ČT2 channel

Abstract:
Obsahem této práce je konkretizovat vztah mezi divákem a vysílatelem televizního přenosu, objasnit problematiku diváckých skupin s důrazem na cílovou skupinu 65+. Dále se snaží vyvrátit stereotypy, které tuto cílovou skupinu reprezentují, zmapovat preference diváků seniorské divácké skupiny na prvním a druhém kanále České televize a žánrově zařadit nejúspěšnější pořady z hlediska seniorského diváka …more
Abstract:
The content of this work is to define the relationship between viewer and TV broadcaster, to clarify the issue viewer's groups, with emphasis on the target group 65+. It is also trying to disprove the stereotypes that this target group is represented, as well as to map the preferences of the audience at the first and second channel of Czech Television and genre to classify the most successful programs …more
 

Keywords

televize

Keywords

Česká televize

Keywords

2011-2014

Keywords

senioři

Keywords

stereotypy
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2015
  • Supervisor: Čestmír KOPECKÝ
  • Reader: Václav MYSLÍK

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna