Markéta Olšáková

Bakalářská práce

Srovnání daňové soustavy České republiky a Belgie

Comparison of Tax System of the Czech Republic and Belgium
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání daňové soustavy České republiky a Belgie. V této práci jsou popsány a srovnány jednotlivé daně v České republice a Belgii. Dále je zde vypočtena daňová zátěž poplatníka žijícího v České republice a Belgii. V závěru práce je rozdílná daňová zátěž srovnána a vyhodnocena.
Abstract:
The bachelor´s thesis is focusing on Comparison of Tax Legislation of the Czech Republic and Belgium. The thesis describes and compares individual taxes of the Czech Republic and Belgium. Further more, it includes a calculated tax burden of taxpayers residing in the Czech Republic and in Belgium. In conclusion of the thesis is different tax burden comparison and evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiřina Krajčová
  • Oponent: Lenka Maleňáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava