Theses 

Aktivní senior jako dobrovolník – Bc. Adéla Palyusiková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla Palyusiková

Bakalářská práce

Aktivní senior jako dobrovolník

Active senior volunteer

Anotace: Diplomová práce se zabývá aktivními seniory, kteří provádí dobrovolnickou činnost. Hlavním cílem práce je objasnit, jak jsou senioři jako dobrovolníci k dobrovolnické činnosti motivování. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části vymezuji hlavní pojmy, které se týkají zkoumaného tématu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje stáří a souvisejícím pojmům, druhá dobrovolnictví a třetí seniorům jako dobrovolníkům. Empirická část představuje výsledky realizovaného výzkumu. Výsledky výzkumu byly zjištěny pomocí kvalitativního metodologického přístupu. Metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor. Respondenty výzkumu byli senioři, kteří vykonávají dobrovolnictví.

Abstract: The thesis deals with active seniors who performs volunteer. The main objective is to clarify how the seniors as volunteers volunteering motivation. The work is split into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part defines the main terms that relate to the topic under examination. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter is devoted to old age and related terms, second and third volunteering seniors as volunteers. Empirical part presents results of the research. Results of the research were identified through qualitative methodological approach. Data were collected through semi-structured interview. Research respondents were seniors who perform volunteer.

Klíčová slova: stáří, senior, aktivní stárnutí, dobrovolnictví, dobrovolnictví seniorů, motivace, motivace k dobrovolnictví, old age, active ageing, volunteering, volunteering seniors, motivation, motivation for volunteering

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Klára Záleská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz